Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Uitjesthuis

Dit zijn de algemene voorwaarden van Uitjesthuis B.V (“Uitjesthuis”), een onderneming met adres potgieterstraat 3, potgieterstraat 3. Uitjesthuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88882411.

 

Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Uitjesthuis, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Uitjesthuis en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. 

 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Uitjesthuis aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4. Uitjesthuis zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op nl.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

 Uitjesthuis biedt een online platform voor Het exploiteren van unieke belevenissen op locatie.

Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar support@uitjesthuis.nl.
 6. Uitjesthuis behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Account

 1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud te zijn om een account aan te mogen maken.
 2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Uitjesthuis mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.
 4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk te melden bij Uitjesthuis. Uitjesthuis zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
 6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Uitjesthuis verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 7. Uitjesthuis is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 8. Uitjesthuis heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Uitjesthuis het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 9. Indien Uitjesthuis van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Uitjesthuis de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Uitjesthuis kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:

Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen gehanteerd door Uitjesthuis zijn inclusief BTW.
 2. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 3. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Uitjesthuis niet geïncasseerd kunnen worden, is Uitjesthuis gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen.
 4. Uitjesthuis is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
 5. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
 6. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
 7. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk.

Aansprakelijkheid

 1. Uitjesthuis is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. Uitjesthuis is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Uitjesthuis en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 3. Uitjesthuis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
 4. Uitjesthuis is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 5. Uitjesthuis neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Uitjesthuis kan worden verwacht. Uitjesthuis is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Uitjesthuis betrachte zorg. Uitjesthuis is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Annuleren

1. Na succesvolle betaling gaat u definitief akkoord met ons annulering beleid. U kunt tot 7 dagen na uw geplaatste bestelling kosteloos uw bestelling annuleren. U dient via onze klantenservice schriftelijk melding te maken van uw annulering met opgaaf van reden indien de annulering binnen de 7 dagen valt. Na 7 dagen heeft u nog maar recht op 50% van het door u betaalde bedrag het restant is niet restitueerbaar. Het restitueerbaar bedrag word binnen 14 werkdagen na annulering overgemaakt naar het door op u opgegeven rekening dat door u schriftelijk is doorgegeven aan onze klantenservice

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is niet toegestaan de broncode van de Website te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen of bewerken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Uitjesthuis.
 2. De Uitjesthuis naam en logo zijn handelsmerken van Uitjesthuis, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitjesthuis. Daarnaast mogen koppen, afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Uitjesthuis zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitjesthuis, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

 

Klachten

 1. Bij Uitjesthuis ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 3. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@uitjesthuis.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Inschakeling derden

 1. Uitjesthuis is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Uitjesthuis is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Uitjesthuis impliceert dat de Gebruiker Uitjesthuis machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Uitjesthuis neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Uitjesthuis is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Uitjesthuis.

Ongeldigheid

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Uitjesthuis en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Uitjesthuis zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

 1. Uitjesthuis behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

Overige bepalingen

 1. Uitjesthuis mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Uitjesthuis, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen en de Wederpartij, niet zijnde een Consument, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag.

 

Uitjesthuis B.V